گروه برق

تعداد بازدید:۷۶۵

مدیر گروه: شاهین عنایتی

تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی برق گرایش الکترونیک

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:    enayati [at]iaubanz.ac.ir   

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳     داخلی: ۱۱۴