گروه مکانیک

تعداد بازدید:۱۲۱۳

مدیر گروه: علی علیجانی

تحصیلات: دکترای تخصصی

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  alijani[at]iaubanz.ac.ir 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۳۷