امور هیات علمی

تعداد بازدید:۶۶۳

مسوول کارگزینی هیات علمی

نام و نام خانوادگی: مسعود فلاحت نواز

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: ۱۶۷

 

کار گزین

نام و نام خانوادگی: محمدرضا لطیفی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: ۱۶۹