راهنمای شرکت در آزمون آنلاین

تعداد بازدید:۳۴۹۶
                                         -  ویدئوهای آموزشی طراحی آزمون آنلاین
                                               -  دستورالعمل برگزاری آزمون (ویژه اساتید)

 

 

                                         -  ویدئوهای آموزشی شرکت در آزمون های آنلاین
                                         - راهنمای تصویری شرکت در آزمون های آنلاین
                                               - دستورالعمل برگزاری آزمون (ویژه دانشجویان)

 

 

 شماره های تماس با تیم پشتیبانی:

 

 
فناوری اطلاعات ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۴۴
۰۱۳۴۴۴۰۱۶۲۴

 

 
مدیر آموزش ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۲۳
مسئول امتحانات  ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۳۰
مدیر مالی   ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۲۱