تماس با ما

تعداد بازدید:۱۰۴۵۸
تماس با ما
لیست شماره های داخلی
مدیر آموزش ۱۷۰
کارشناس گروه حقوق   ۱۴۹ 
کارشناس گروه کامپیوتر، برق و مکانیک   ۱۱۴
کارشناس گروه مدیریت ۱۴۷
کارشناس گروه معماری و شهرسازی ۱۳۸
کارشناس گروه تربیت بدنی ۱۱۱
کارشناس گروه عمران ۱۷۵
کارشناس گروه حسابداری و تحصیلات تکمیلی ۱۳۴
کارشناس فناوری اطلاعات ۱۹۲ و ۱۹۶
اداره امتحانات ۱۴۱ و ۱۴۲
 امور شهریه ۱۰۶
صندوق رفاه ۱۰۷
مدیر فناوری اطلاعات    ۱۹۰

 

 

 شماره های تماس با تیم پشتیبانی:

 

 
فناوری اطلاعات ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۴۴
۰۱۳۴۴۴۰۱۶۲۴

 

 
مدیر آموزش ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۲۳
مسئول امتحانات  ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۳۰
مدیر مالی   ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۲۱