فرم های پژوهشی دانشجویان ارشد

تعداد بازدید:۱۳۳۷
فرم الف .. ............. فرم ۹ - ارزشیابی نهایی فعالیت پژوهشی ( پایان نامه ) دانشجو- مخصوص ورودی های ۹۴ و قبل از آن ..
فرم ب - فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد     فرم ۹ - صورتجلسه دفاع-ارزشیابی نهایی فعالیت پژوهشی ( پایان نامه ) دانشجو ورودیهای ۹۵ و بعد ازآن  
فرم ثبت و توصیف پایان نامه     فرم ۱۰ - ارزشیابی عملکرد پژوهشی و تخصصی پایان نامه کارشناسی ارشد  
فرم ۱ - جدید ۱۳۹۸.۰۹.۰۴ - پیشنهاد پایان نامه      فرم ۱۱ - ارزیابی مدیریت پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد  
فرم ۲ - دستاوردهای حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد     فرم ۱۲ - انجام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد  
فرم ۳ - تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد     فرم ۱۳ - تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد  
فرم ۴ - تعهد ظرفیت     فرم ۱۴ - انصراف از ارایه دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه    
فرم ۵ - تکراری نبودن عنوان پایان نامه و استعلام از سایت های ایران داک و سیکا     فرم ۱۵ - تحویل پایان نامه های کارشناسی ارشد  
فرم ۶ - اعلام آمادگی دانشجو برای برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد     فرم ۱۶ - استادراهنما،مشاورخارج ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی  
فرم ۷ - تأییدیه شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هم رشته     فرم ۱۷ - فرم معرفی نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی به کارخانجات، ادارات، موسسات و سازمانها  
فرم ۸ - آگهی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری     فرم ۱۸ - اعلام نظر داور