مدیر پژوهش

تعداد بازدید:۲۴۴

مریم عباچی

تحصیلات : دکترای حقوق جزا و جرمشناسی

آدرس پست الکترونیکی:   abachi[at]iaubanz.ac.ir

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۱۲