رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۱۱۶۸۳

 

جدول رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

 

ردیف

نام رشته

مقطع تحصیلی

۱

حقوق

کارشناسی پیوسته

۲

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

۳

مهندسی منابع طبیعی -شیلات بوم شناسی آبزیان شیلاتی

کارشناسی پیوسته

۴

مهندسی منابع طبیعی -تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناسی پیوسته

۵

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

۶

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

۷

مهندسی مکانیک

کارشناسی  پیوسته

۸

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

۹

مهندسی رباتیک

کارشناسی پیوسته

۱۰

مدیریت بیمه

کارشناسی پیوسته

۱۱

مدیریت دولتی

کارشناسی پیوسته

۱۲

حسابداری

کارشناسی پیوسته

۱۳

مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

۱۴

علم واطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی پیوسته

۱۵

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

کارشناسی پیوسته

۱۶

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته

۱۷

طراحی صنعتی

کارشناسی پیوسته

۱۸

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

۱۹

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

۲۰

شیلات

کارشناسی ناپیوسته

۲۱

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

۲۲

مهندسی فناوری عمران- نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

۲۳

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

۲۴

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

۲۵

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته

۲۶

مهندسی تکنولوژی  برق قدرت

کارشناسی ناپیوسته

۲۷

علمی  کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

۲۸

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد

۲۹

مهندسی عمران – سازه

کارشناسی ارشد

۳۰

مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی

کارشناسی ارشد

۳۱

مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی

کارشناسی ارشد

۳۲

آموزش و بهسازی منابع انسانی

کارشناسی ارشد

۳۳

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

۳۴

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

۳۵

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

۳۶

فقه و حقوق جزا

کارشناسی ارشد

۳۷

فقه و حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

۳۸

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کارشناسی ارشد

۳۹

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی محض

کارشناسی ارشد

۴۰

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

۴۱

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

۴۲

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

۴۳

علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناسی ارشد

۴۴

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

دکتری

۴۵

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

دکتری

۴۶

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک

دکتری