متصدی امور دفتری و بایگانی

تعداد بازدید:۱۴۴

نام و نام خانوادگی: عبدالعظیم فروتن

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: ۱۸۳