مدیر امور اداری و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: محمود رمضانی بدر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: ۱۵۹

تعداد بازدید:۵۹