معاون اداری و مالی

تعداد بازدید:۱۸۲۴

نام و نام خانوادگی: فخرالدین وهاب زاده

آدرس پست الکترونیکی:   vahabzadeh[at]yahoo.com 

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳   

داخلی: ۱۵۱

 

اطلاعات تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی