مسوول دفتر ریاست

تعداد بازدید:۲۴۷

شرح وظایف مسوول دفتر ریاست

 

 • درﻳﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کار از ریاست دانشگاه
 • ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ کنندگان و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻼﻗﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ دانشگاه
 • ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ رﺋﻴﺲ دانشگاه ﺑﺎ داﺧﻞ و ﺧﺎرج و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
 • ﺁﻣــﺎدﻩ کردن پیشینه ها و ﭘﺮوﻧــﺪﻩ هــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ کمیسیونها، ﻧﺸﺴــﺘﻬﺎ و کمیسیون هایی که در دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ دانشگاه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد 
 • ﺁﮔﺎﻩ کردن اﻋﻀﺎی شرکت کننده از ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و کمیسیونهایی که در دﻓﺘﺮ رﺋـﻴﺲ دانشگاه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد 
 • راهنمایی ارﺑﺎب رﺟﻮع رﺋﻴﺲ دانشگاه و هدایت ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ واحدهای مربوطه
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﺑﺮای ارﺑﺎب رﺟﻮﻋﺎﻧﻲ که کارشان در  واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ 
 • ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮخی از ﻧﺎﻣﻪهای اداری و ﻣﺘﻦ ﺗﻠﻔﻨﮕﺮاﻣﻬﺎ ﺑﺮای رﺋﻴﺲ دانشگاه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت 
 • ﻣﺎﺷﻴﻦ کردن ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺴﻬﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت درﺻﻮرت نیاز
 • ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از کارهای اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ داﻧﺸﻜﺪﻩ
 • انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشگاه